Algemene voorwaarden

Hoofdstuk 1 – Algemene bepaling

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Buro Hoffmann (wij-vorm): de onderneming die is gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;
 2. Opdrachtgever (jij-vorm): de partij waarmee Buro Hoffmann een Overeenkomst heeft gesloten of de partij die daarover in onderhandeling treedt met Buro Hoffmann;
 3. Overeenkomst: elke afspraak tussen Buro Hoffmann en jou; 
 4. Schriftelijk(e): berichtgeving per e-mail, per bericht via elektronisch device of per post; 
 5. Derde(n): personen die geen partij bij de Overeenkomst zijn;
 6. Dienst: de door Buro Hoffmann aangeboden diensten waarbij bijvoorbeeld kan worden gedacht aan het ontwikkelen van een huisstijl, website, webshop en/of webapplicatie en het vervolgens hosten en onderhouden hiervan en het verrichten van marketing activiteiten;
 7. Product: de door ons voor jou ontwikkelde website, webshop, webapplicatie, huisstijlen en grafische ontwerpen. 

Artikel 2. Onze gegevens

Naam: Buro Hoffmann

Adres: Zijpenbergerhout 41

Postcode en vestigingsplaats: 3845 JT Harderwijk

KvK nummer: 91176778

Btw Nummer: NL004871975B81

Artikel 3. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen die worden verricht als gevolg van de tussen jou en Buro Hoffmann gesloten Overeenkomst.
 2. Tenzij wij dit samen Schriftelijk anders overeen zijn gekomen, is de toepasselijkheid van jouw of andere (algemene) voorwaarden uitgesloten.
 3. Alle afwijkingen en aanvullingen die op deze voorwaarden worden gemaakt zijn alleen geldig als wij dit samen Schriftelijk overeen zijn gekomen.
 4. Als wij samen soms afwijken van deze voorwaarden, dan betekent dat niet dat je een afwijking standaard van ons mag verwachten. Wij hebben altijd het recht om jou ‘gewoon’ aan de geaccepteerde voorwaarden te houden.
 5. Wij zullen altijd ons uiterste best doen en ons inspannen om de Overeenkomst volledig en juist na te komen. Helaas kan het voorkomen dat het gewenste resultaat niet wordt bereikt. We sluiten dan ook een Overeenkomst die leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. 
 6. Wij hebben het recht bij de uitvoering van de Overeenkomst eventueel Derden in te schakelen. Dit doen wij om de Overeenkomst zo goed en snel mogelijk uit te voeren.
 7. De werking van artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Dit betekent dat wanneer jij een project deels aan ons en tegelijkertijd gedeeltelijk aan een andere opdrachtnemer geeft, en wij moeten samenwerken, dat wij dan niet aansprakelijk zijn en kunnen worden gehouden voor de tekortkomingen aan de andere opdrachtnemer. Voor de delen van de Overeenkomst die door hem worden verricht, moet je bij die opdrachtnemer zelf zijn.

Artikel 4. Het aanbod

 1. Het kan voorkomen dat een aanbod van ons maar voor een bepaalde tijd geldig is. Wanneer dit het geval is, dan staat dit bij het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een voldoende nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten en digitale inhoud. Met deze omschrijving kan jij een goede beoordeling van het aanbod maken. Eventuele fouten of vergissingen in het aanbod binden ons niet.

Artikel 5. De Overeenkomst

 1. Onze Overeenkomst komt tot stand op het moment dat het aanbod en de bijbehorende voorwaarden zijn aanvaard.
 2. Wanneer op een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, gaan wij samen in overleg om tot een geldige bepaling te komen die het dichtst bij de ongeldige bepaling staat. Het nietig zijn of vernietigd worden van een bepaling tast de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden dus niet aan.
 3. Wanneer wij twijfels hebben over of jij jouw kant van de Overeenkomst wel kan nakomen, bijvoorbeeld de betaling, dan hebben wij het recht om geen uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 4. Het recht van verrekening en opschorting zijn uitgesloten als jij handelt in de uitoefening van je beroep of bedrijf.
 5. Jij verleent ons het exclusieve recht om de toegewezen opdracht uit te voeren, tenzij wij samen Schriftelijk anders overeenkomen.
 6. Komt er uit onze Overeenkomst een aanvullende of vervolgopdracht? Dan zijn deze algemene voorwaarden ook hierop van toepassing.
 7. Wij zullen altijd proberen om de overeengekomen oplevertijd na te komen. Het kan alleen voorkomen dat er iets fout gaat of dat er door grote drukte bij ons of bij jou wat vertraging kan ontstaan. Wanneer de afgesproken oplevertijd wordt verplaatst bestaat er geen recht tot schadevergoeding. Deze termijnen zijn altijd een indicatie, tenzij wij samen Schriftelijk en bij wijze van uitzondering expliciet een uiterste bindende datum zijn overeengekomen. Indien dit het geval is dan zal dit duidelijk door ons worden vermeld.
 8. Voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn wij ook afhankelijk van informatie vanuit jouw kant. Wanneer jij informatie te laat of niet in de juiste vorm aanlevert dan kan dit invloed hebben op de oplevertijd.

Artikel 6. Ontbinding en opzegtermijnen

 1. Zodra wij merken dat de Overeenkomst tussen ons om bepaalde redenen niet langer kan doorgaan, dan moeten we de Overeenkomst per direct opzeggen of zonder ingebrekestelling ontbinden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer aan jouw kant de betalingen ophouden, wij voor een periode van 1 (één) maand geen enkele reactie meer van jou krijgen, er sprake is van een (redelijk zicht op een) faillissement, WSNP, surseance van betaling of beslaglegging op het vermogen. 
 2. De nog openstaande vorderingen van Buro Hoffmann vervallen logischerwijs niet door opzegging of ontbinding van de Overeenkomst.
 3. Wanneer de Overeenkomst eindigt op grond van overmacht, zie artikel 8, dan hebben wij recht op betaling van de op het moment van beëindiging gewerkte uren, gedane investeringen en gemaakte kosten.
 4. Het is voor ons allebei mogelijk de Overeenkomst op te zeggen. We moeten allebei wel rekening houden met een opzegtermijn van één maand.
 5. Het kan voorkomen dat wij bepaalde zaken zoals licenties en domeinnamen voor jou inkopen. Wij kopen dit vaak in voor een bepaalde periode, zoals 1 (één) jaar. Wij zullen het jou altijd tijdig laten weten wanneer wij bijvoorbeeld een licentie of domeinnaam voor een bepaalde periode voor jou gaan inkopen. Je hebt tot één maand voor (automatische) verlenging de tijd om dit gedeelte van de Overeenkomst op te zeggen, daarna valt dit niet tussentijds op te zeggen. De reden hiervoor is namelijk dat wij deze kosten al voor de gehele periode vooruit moeten betalen. Deze situatie vormt dus uitdrukkelijk een uitzondering op het recht uit lid 3 van dit artikel (de mogelijkheid om tussentijds op te zeggen). 

Artikel 7. Aansprakelijkheid 

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Niet beperkt is onze aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze kant.
 2. De totale aansprakelijkheid van Buro Hoffmann is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van onze Overeenkomst. In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekering uitkeert.
 3. Is er sprake van een Overeenkomst die meerdere maanden duurt, waarbij jij over die maanden meerdere betalingen doet? Dan vergoeden wij enkel een bedrag ter hoogte van de door jou gedane betalingen over de afgelopen 6 (zes) maanden.
 4. Je moet eventuele schade op tijd Schriftelijk aan ons melden. Wanneer jij één jaar na het ontstaan van de schade, de schade pas aan ons meldt, vervalt de vordering en vergoeden wij géén schade meer. 
 5. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die wordt toegebracht door hulppersonen zoals in artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek.
 6. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade van welke soort dan ook, doordat wij zijn uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige gegevens die jij aan ons hebt aangeleverd of wanneer jij gegevens te laat aanlevert.
 7. Zijn wij toch aansprakelijk voor directe schade? Dan geldt als directe schade:
  1. De redelijke kosten die jij zou moeten maken om onze prestatie aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt niet vergoed wanneer de Overeenkomst door op of vordering van jou wordt ontbonden;
  2. Redelijke kosten die jij hebt gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van het oude systeem of systemen en daarbij behorende voorzieningen, doordat wij niet hebben kunnen leveren op een expliciet en Schriftelijke tussen ons overeengekomen bindende uiterste leverdatum. Deze redelijke kosten worden verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van vertraagde levering. Dit geldt uitdrukkelijk niet ten aanzien van de reguliere opleveringstermijnen, ten aanzien daarvan geldt namelijk dat dit slechts een indicatie betreft, zie hiervoor artikel 5 lid 7 van deze algemene voorwaarden. 
  3. Redelijke kosten die jij hebt gemaakt om vast te stellen wat de oorzaak en omvang van jouw schade is;
  4. Redelijke kosten die jij hebt gemaakt om de schade te voorkomen en/of te beperken, voor zover jij kan aantonen dat deze kosten daadwerkelijk tot een voorkoming of beperking van de schade hebben geleden.
 8. Jij vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van Derden, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst schade lijden. Hiermee bedoelen we ook expliciet aanspraken van merkrechten die zijn ingeschreven bij het BOIP of een andere instantie. 
 9. Buro Hoffmann is nooit aansprakelijk voor fouten van Derden. 
 10. Door bijvoorbeeld een wijziging in het algoritme van een zoekmachine kan het zijn dat jouw ranking daalt. Daar kunnen wij helaas niks aan doen en hiervoor aanvaarden wij dan ook geen aansprakelijkheid. 
 11. Jij bent zelf verantwoordelijk voor hetgeen je op hetgeen wat wij hebben opgeleverd uitvoert. Natuurlijk checken wij voordat we gaan samenwerken kort of we bij elkaar passen. Zodra je het geleverde in gebruik neemt en bijvoorbeeld diensten via een website aanbiedt, is dit jouw eigen verantwoordelijkheid. Zodra een Derde ons vraagt de website offline te halen, zullen wij hier dus in beginsel geen gehoor aan geven, tenzij het een overheidsinstantie betreft. 

Artikel 8. Overmacht 

 1. Het kan zo zijn dat er iets gebeurt waar wij geen invloed op hebben. Dit kan bijvoorbeeld een pandemie zijn of door de overheid opgelegde maatregelen die ervoor zorgen dat wij ons werk niet of niet goed kunnen doen. Maar ook bijvoorbeeld stakingen, computervirussen, hacks, (grote) kabelbreuken, stroomstoringen, overmatige arbeidsongeschiktheid bij ons of het niet werken dan wel volledig defect gaan van tools van Derden. Hoe hard we ook werken, in zo’n geval lukt het ons helaas niet om de beloftes waar te maken. We gaan uit van je begrip. Het is in zo’n geval dan ook niet mogelijk om een schadevergoeding te eisen. 
 2. Wanneer zo’n situatie zich voordoet, gaan we ons uiterste best doen om zo snel mogelijk te leveren. Is er na 30 (dertig) dagen nog steeds sprake van overmacht? Dan mogen we allebei de Overeenkomst ontbinden. Het is in dat geval niet mogelijk om eventuele schade vergoed te krijgen. Wij hebben wel het recht de al gemaakte kosten, uren en investeringen betaald te krijgen.

Artikel 9. Gevolgen oplevertermijn

 1. Bij het verrichten van onze Diensten en het creëren van onze Producten, werken we aan de hand van een planning. Uit onze Overeenkomst volgen ook verplichtingen voor jou. Zo kan het zijn dat jij bepaalde deadlines hebt waarop jij aan ons informatie moet aanleveren of iets moet uitvoeren.
 2. Wij informeren jou op voorhand over deze planning en maken hierin onderscheid in een aantal fases, namelijk: 
 3. Wij presenteren de conceptversie van het Product;
 4. Dan volgt voor jou de mogelijkheid tot het geven van feedback;
 5. Vervolgens verwerken wij jouw feedback;
 6. Daarna volgt definitieve oplevering van ons Product.
 7. De termijn die wij hanteren voor de fase zoals bedoeld in lid 1 onder b van dit artikel (de feedbacktermijn) is 5 (vijf) werkdagen nadat wij het concept aan jou hebben verzonden. Heb je na het verstrijken van deze 5 (vijf) werkdagen nog niet gereageerd? Dan nemen wij (telefonisch en/of per e-mail) contact met je op, waarna de feedbacktermijn eenmalig met 4 (vier) werkdagen wordt verlengd.
 8. Heb je ons niet binnen de hiervoor genoemde termijn voorzien van feedback? Dan wordt het gepresenteerde Product geacht te voldoen aan de Overeenkomst. Wij sluiten het project dan af.
 9. Wil je na het verstrijken van de feedbacktermijn toch wijzigingen doorvoeren in het Product? Dan zijn wij extra tijd kwijt aan het heropenen en opnieuw oppakken van het project. Om die reden zullen we eventuele gevraagde aanpassingen na afloop van de feedbacktermijn beschouwen als ‘meerwerk’. 
 10. In het geval van meerwerk, zullen we de gevraagde aanpassingen op basis van nacalculatie verrichten tegen het bij ons geldende uurtarief. Daarnaast zien we ons genoodzaakt om daarnaast opstartkosten bij jou in rekening brengen.

Artikel 10. Garantie

 1. Wij staan ervoor in dat onze Diensten en Producten voldoen aan de afspraak en voldoen aan de op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst geldende wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften.
 2. Het is aan jou verboden om een door ons opgeleverde Dienst en/of Product te (laten) bewerken. Jij schakelt ons immers in om een bepaalde opdracht uit te voeren. Daarnaast kan een bewerking afbreuk doen aan een door ons ontwikkelde Dienst en/of Product.
 3. Maak jij toch inbreuk op de verplichting zoals genoemd in het vorige lid? Dan ben jij verplicht ons copyright van het door ons geleverde Product/de Dienst te halen. Jij bent je ervan bewust dat alle garanties komen te vervallen. Daarnaast zijn wij in dat geval niet meer verplicht werkzaamheden uit te voeren en zullen alle in het kader van onze Dienst/ons Product aan jou verstrekte licenties komen te vervallen. 
 4. De garantie uit lid 1 geldt uitdrukkelijk niet wanneer:
  1. Jij de opgeleverde Producten zelf bewerkt of dit door Derden laat doen;
  2. Jij de opgeleverde Producten aan abnormale omstandigheden hebt blootgesteld of de gebruiksinstructies niet hebt opgevolgd of op een andere manier onzorgvuldig met de Producten bent omgegaan;
  3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen over de aard of de kwaliteit van materialen.

Artikel 11. Prijzen

 1. Alle weergegeven bedragen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders overeengekomen.
 2. Wij werken met een 50% aanbetaling voor aanvang van de Overeenkomst en een restbetaling van 50% na oplevering.
 3. Wij hebben het recht eenmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.
 4. Onze prijzen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van het aanbod. Wij mogen 3 (drie) maanden na het sluiten van de Overeenkomst wijzigingen in de kostprijs, waarop wij in redelijkheid geen invloed kunnen uitoefenen, aan jou doorberekenen. Dit kan tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag.
 5. Bestaat onze offerte uit verschillende onderdelen? Dan zijn wij niet verplicht maar een deel van de overeenkomst uit te voeren als jij maar een deel van de onderdelen accepteert.

Artikel 12. Betaling & facturering

 1. In sommige gevallen zul je direct afrekenen. Gebeurt dit niet? Dan moet je het verschuldigde bedrag betalen binnen uiterlijk 15 (vijftien) dagen na de factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Staat er een fout in de door ons vermelde betaalgegevens? Dan heb jij de plicht om dit zo spoedig mogelijk aan ons te melden.
 3. Wanneer je niet op tijd betaalt, dan zullen we je dat altijd eerst laten weten. Dan krijg je van ons nog eens 7 (zeven) dagen de tijd om het bedrag alsnog te betalen. Lukt het dan nog steeds niet? Dan moeten wij de vordering helaas aan een incassobureau over dragen. De kosten van het incassobureau komen voor jouw rekening. Voor een betalingsregeling kan je altijd contact met ons opnemen.
 4. In het geval je na de verlenging van de betalingstermijn, zoals bedoeld in het vorige lid, nog niet hebt betaald, zullen wij het project waarvoor de Overeenkomst is gesloten afsluiten. Heb je betaald en wil je het project heropenen? We helpen natuurlijk graag, maar dan zijn wij extra tijd kwijt aan het heropenen en opnieuw oppakken van het project. In dat geval zullen we je daarom ook opstartkosten in rekening brengen.
 5. Is er sprake van een (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP? Dan zijn onze vorderingen op jou en de verplichtingen van jou naar ons direct opeisbaar.
 6. Door jou gedane betaling(en) zijn eerst bedoeld als betaling van de verschuldigde rente en kosten die wij van jou te vorderen hebben. Zijn deze er niet? Dan geldt de betaling voor de opeisbare facturen die het langst open staan. Dit geldt ook als jij zelf aangeeft dat de betaling ziet op een andere factuur.

Artikel 13. Klachten

 1. Mocht er iets niet kloppen aan de uitvoering van de Overeenkomst en is er dus een gebrek? Dan moet je dit binnen 2 (twee) maanden aan ons laten weten nadat je het gebrek hebt ontdekt. Is er sprake van een zichtbaar gebrek? Dan moet je het ons een stuk sneller laten weten, namelijk binnen 48 (achtenveertig) uur.
 2. De bovengenoemde termijnen zijn fatale termijnen. Dit houdt in dat jouw recht om te klagen na verloop van deze termijn vervalt. Je kan dan geen beroep meer doen op het gebrek.
 3. Wanneer je akkoord gaat met een concept, betekent dit ook dat je écht akkoord bent. Wij zullen het concept dan niet meer kosteloos wijzigen. Beoordeel het concept dus altijd aandachtig! 
 4. Nadat je ons op de hoogte hebt gesteld van de klacht gaan we meteen voor jou aan de slag. Na het ontvangen van de klacht hebben we 4 (vier) weken de tijd om te proberen het gebrek op te lossen.
 5. Een ingediende klacht van jou zorgt er niet voor dat jouw betalingsverplichting wordt opgeschort.

Artikel 14. Overdracht

 1. Uit een Overeenkomst volgen altijd rechten en plichten. De rechten en plichten uit onze Overeenkomst kunnen niet door jou worden overgedragen aan een andere partij, tenzij we Schriftelijk iets anders afspreken. Deze bepaling heeft zogeheten goederenrechtelijke werking (artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek). 

Artikel 15. Meerwerk

 1. Wanneer wij een Dienst leveren kan het zo zijn dat er een situatie ontstaat waarbij het meer tijd en geld gaat kosten om de Overeenkomst uit te voeren dan we vooraf dachten. Bijvoorbeeld omdat jij akkoord geeft op een door ons opgeleverd conceptontwerp, maar er tijdens het ontwerpen veel aanpassingen vanuit jouw kant komen. We spreken dan van meerwerk. Een akkoord op een conceptontwerp is immers een akkoord. Als meerwerk het geval is, dan zullen we dit zo snel mogelijk met jou communiceren. Het uitgangspunt is dan om de Dienst volgens de gebruikelijke tarieven verder af te maken. Over de financiële consequenties zullen we in gesprek gaan.
 2. Met instemming van meerwerk zoals hierboven omschreven, ga je ermee akkoord dat de doelstellingen en verwachtingen van de Overeenkomst mogelijk worden beïnvloed.

Artikel 16. Intellectueel eigendom

 1. Wanneer er intellectueel eigendomsrecht wordt verkregen bij het uitvoeren van de Overeenkomst komt dit recht altijd bij ons te liggen. Jij krijgt alleen het niet-exclusieve en niet overdraagbare gebruiks- en bewerkingsrecht dat bij deze voorwaarden of wet worden toegekend.
 2. Ook dit gebruiks- en bewerkingsrecht gaat nog niet over naar jou totdat het volledige factuurbedrag is betaald. 
 3. Mocht het voorkomen dat er blijvend niet wordt betaald, dan mogen wij het geleverde terugnemen of offline halen. Jij moet ons, of een door ons aangewezen Derde, daar alle gelegenheid toe gegeven. Wij bepalen wanneer we gebruik maken van deze optie. Uiteraard beoordelen we dat altijd in alle redelijkheid. 
 4. Tenzij wij anders zijn overeengekomen ben jij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan Derden.
 5. Jij vrijwaart ons van eventuele aanspraken van Derden over intellectuele eigendomsrechten.
 6. Wij hebben het recht de kennis die is opgedaan tijdens het uitvoeren van jouw Overeenkomst te gebruiken voor andere Overeenkomsten en doeleinden, voor zover hier natuurlijk geen vertrouwelijke informatie wordt gedeeld.
 7. Wij hebben het recht jouw naam en logo te gebruiken als referentie en promotie.
 8. Handel je in strijd met dit artikel? Dan kunnen wij bij jou direct een boete opeisen ter hoogte van driemaal het bedrag van onze Overeenkomst. Naast deze boete hebben wij altijd het recht om volledige schadevergoeding te vorderen.
 9. Wanneer wij een auteursrecht hebben op een gemaakt portret van jou, dan kunnen wij dit portret met jouw toestemming openbaar maken. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden geef je meteen ook deze toestemming. Dit is dan ook geen inbreuk op jouw portretrecht.
 10. Leggen Derden toch beslag op het door ons geleverde? Dan moet jij ons daar zo snel mogelijk van laten weten.

Artikel 17. Beheer

 1. Wij hebben altijd het recht om zowel onze technische als niet-technische faciliteiten te wijzigen. Je kan dan geen aanspraak maken op compensatie, vergoeding van schade of een ontbinding van de Overeenkomst. 
 2. Om de technische diensten naar behoren te laten werken is onderhoud natuurlijk van groot belang. Wij beoordelen of er onderhoud nodig is, of er sprake is van een storing en/of vertraging. Wanneer hiervan sprake is, dan kunnen wij de Dienst tijdelijk stilleggen om de problemen te verhelpen.
 3. Wij zullen wijzigingen, stakingen en verwijderingen van de software altijd zoveel mogelijk vooraf aan jou laten weten. Dat is alleen niet altijd mogelijk. Je hebt dus geen recht op een voorafgaande kennisgeving.
 4. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de gegeven gebruiks- en toegangsrechten, ook als er sprake is van onbevoegd gebruik. Je zult je gedragen als een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker, zoals bij een vergelijkbare Overeenkomst mag worden verwacht. Wanneer wij aanwijzingen geven over het gebruik van het Product moet je deze altijd opvolgen.
 5. Wanneer jij niet handelt volgens de bepalingen in dit artikel mogen wij jouw gebruik van en toegang tot het Product ontzeggen.

Artikel 18. Geheimhouding

 1. Het kan voorkomen dat bepaalde zaken van de Overeenkomst tussen ons als Partijengeheim moet blijven. We zijn dan beide verplicht deze informatie geheim te houden. Dit is zo wanneer het overduidelijk is dat de informatie geheim moet blijven of wanneer een van ons dit heeft medegedeeld. 
 2. Handel je in strijd met dit artikel? Dan kunnen wij bij jou direct een boete opeisen ter hoogte van driemaal het bedrag van onze Overeenkomst. Door deze boete op te eisen verliezen wij niet het recht op vergoeding van de overige geleden schade.

Artikel 19. Medewerkersbeding

 1. Tot 1 (één) jaar na de Overeenkomst heb jij niet het recht medewerkers van ons die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst in dienst te nemen of op een andere manier direct/indirect voor jou te laten werken of te benaderen. Tenzij wij hiervoor Schriftelijk toestemming hebben gegeven.
 2. Wij zullen verplicht zijn toestemming te geven wanneer wij door jou schadeloos worden gesteld. Een passende schadeloosstelling is een vergoeding van 10 (tien) bruto maandsalarissen.

Artikel 20. Toepasselijk recht

 1. Op onze Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Mochten er helaas toch problemen tussen ons ontstaan, dan zullen we eerst zoveel mogelijk in overleg treden om tot een oplossing te komen. Komen we er samen niet uit? Dan kan alleen de Nederlandse rechter in de plaats waar wij zijn gevestigd ingeschakeld worden.

Artikel 21. Survival

 1. De bepalingen uit de algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na het einde van de Overeenkomst geldig te blijven, zullen na het eindigen van de Overeenkomst ook nog blijven gelden.

Artikel 22. Wijziging of aanvulling

 1. Wij hebben het recht om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Mocht dit daadwerkelijk gebeuren? Geen zorgen, dan word jij daarvan op tijd op de hoogte gesteld.
 2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen 30 (dertig) dagen zitten.

Hoofstuk 2 – Gegevensverwerking

Artikel 23. Verwerking Persoonsgegevens

 1. Mochten wij aangemerkt worden als verwerker zoals bedoeld in artikel 4 lid 8 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), dan kwalificeren de artikelen 23 tot en met 28 van deze algemene voorwaarden als afspraken die gemaakt moeten worden conform artikel 28 lid 3 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 2. Wij zullen in opdracht van jou persoonsgegevens verwerken. Wij verwerken van jouw klanten onder andere de volgende persoonsgegevens, zoals: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en aanhef.
 3. De persoonsgegevens vallen nooit onder ons eigendom. Gegevens die jij verstrekt met bovenstaand doel, blijven eigendom van jou.

Artikel 24. Uitvoeringsverwerking

 1. Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die in het kader van de aangeboden Diensten worden verwerkt onder de in deze algemene voorwaarden gestelde voorwaarden. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder de verzameling van persoonsgegevens door jou en/of Derden zijn wij uitdrukkelijk niet verantwoordelijk, tenzij deze Derde door ons is aangesteld. 
 2. Wij zullen, tenzij wij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande Schriftelijke toestemming van jou hebben gekregen en voldaan wordt aan wettelijke vereisten, geen persoonsgegevens verwerken in landen buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’). Doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EER die geen passend beschermingsniveau hebben is verboden. Wij stellen jou onmiddellijk Schriftelijk op de hoogte van alle geplande permanente of tijdelijke doorgiftes van persoonsgegevens naar een land buiten de EER en we zullen pas uitvoering geven aan de doorgifte(s) na jouw Schriftelijke toestemming.
 3. Door het accepteren van deze voorwaarden ga je er – in overeenstemming met het vorige lid – mee akkoord dat jouw gegevens worden doorgegeven naar Derden buiten de EER, namelijk de Verenigde Staten. Je kunt deze toestemming altijd intrekken. Wel kan het in die gevallen mogelijk zijn dat je niet meer onbegrensd gebruik kan maken van onze Dienst(en).
 4. Wij zullen de persoonsgegevens van jou gescheiden houden van de persoonsgegevens die jij voor jezelf of namens Derden verwerkt.
 5. Wij zullen de persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de op ons rustende verplichtingen op grond van de privacywetgeving, waaronder Europese Verordeningen en de AVG, verwerken. 

Artikel 25. Beveiliging

 1. Wij zullen in lijn met artikel 32 AVG alle passende technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, gelet op de daarmee gemoeide kosten en de stand van de techniek, overeenstemmen met de aard van de te verwerken persoonsgegevens.
 2. Wij spannen ons ervoor in om inbreuken op de beveiliging met betrekking tot de persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen, te detecteren en in voorkomende gevallen daartegen actie te ondernemen.

Artikel 26. Meldplicht

 1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek zoals bedoeld in de Wet meldplicht datalekken zullen wij jou daarover redelijkerwijs zo snel mogelijk informeren. 
 2. De meldplicht omvat in ieder geval het melden van het feit dat er een lek of incident is geweest, als de (vermeende) oorzaak van het lek of het incident, het vooralsnog bekende en/of te verwachten gevolg en de (voorgestelde) oplossing. 
 3. Jij zal, indien naar jouw oordeel noodzakelijk, betrokkenen en andere Derden waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens informeren over een datalek of andere incidenten. 
 4. Het is ons niet toegestaan rechtstreeks informatie te verstrekken over een datalek of andere incidenten aan betrokkenen of andere Derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn of jij toestemming hebt gegeven.

Artikel 27. Rechten van betrokkenen

 1. Wij verlenen medewerking aan jou om na goedkeuring van, en in opdracht van jou: 
 2. Betrokkenen toegang te verschaffen tot de hen betreffende persoonsgegevens;
 3. Persoonsgegevens van betrokkenen te verwijderen of te corrigeren;
 4. Aan te tonen dat persoonsgegevens verwijderd of gecorrigeerd zijn, indien zij incorrect zijn (of er discussie bestaat over de correctheid van persoonsgegevens).
 5. Wij verlenen voor zover redelijkerwijs mogelijk medewerking aan jouw verplichtingen onder de Wet bescherming persoonsgegevens of andere toepasselijke wetgeving op het gebied van verwerking van persoonsgegevens na te leven. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij jou. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen inbegrepen en komen volledig voor jouw rekening.

Artikel 28. Inspectie

 1. Wij staan toe dat jij de naleving van de beveiligingsmaatregelen door ons inspecteert of dat op verzoek van jou de verwerkingsfaciliteiten van ons door een aangewezen onderzoeksinstantie worden geïnspecteerd.
 2. Jij zal alle kosten, vergoedingen en onkosten in verband met de inspectie betalen, met inbegrip van redelijke door ons gemaakte interne kosten. 
 3. Jij zal ons een exemplaar van het rapport van de inspectie verstrekken.