Privacybeleid

Buro Hoffmann respecteert de privacy van de bezoekers van haar onderneming en website. In het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Onze privacyverklaring is bedoeld om jou te informeren over welke persoonsgegevens wij gebruiken, waarom en wanneer wij gebruik mogen maken van jouw persoonsgegevens, hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren en of, en zo ja, met wie wij jouw persoonsgegevens delen. Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de relevante wetgeving).

Wij willen jou er graag op attent maken dat op overeenkomsten die wij met jou sluiten onze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Deze zijn te raadplegen via de volgende link:

https://burohoffmann.nl/algemene-voorwaarden/.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

De huidige op de website beschikbare versie van ons privacyreglement is de enige versie die van toepassing is, zolang je de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige vervangt.

Artikel 1 – Begrippen

  1. Met het begrip “persoonsgegevens” wordt de informatie bedoeld waarmee je als persoon kan worden geïdentificeerd. Deze definitie is in overstemming met de relevante wetgeving. In deze privacyverklaring worden alle handelingen met betrekking tot het gebruik van jouw persoonsgegevens verwoord met het begrip “verwerken”.
  2. Website: https://burohoffmann.nl (hierna ook: ‘de website’);
  3. De onderneming: Buro Hoffmann;
  4. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: de beheerder): Ronald Hoffmann, gevestigd te Harderwijk aan de Zijpenbergerhout 41 (3845 JT), KvK nummer: 91176778.

Artikel 2 – Hoe komen wij aan jouw persoonsgegevens

Wij verkrijgen jouw persoonsgegevens zowel direct, als indirect, van jouzelf dus en van derden. Wij verkrijgen jouw persoonsgegevens ook van jouw opdrachtnemer, die betrokken is bij onze bedrijfsuitvoering.

Artikel 3 – Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou

Wij verwerken niet zomaar persoonsgegevens. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die nodig zijn om ons werk voor jou als klant zo goed mogelijk te kunnen doen. Wij verwerken van jou in ieder geval alle persoonsgegevens die nodig zijn om contact met jou op te nemen zoals: volledige naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Ook kan het zijn dat wij contactgegevens verwerken van gezinsleden en/of relaties wanneer dit nodig is.

Verder verwerken wij alle persoonsgegevens die nodig zijn voor het leveren van een optimale dienstverlening en persoonsgegevens die wij wettelijk verplicht zijn om te verwerken, zoals financiële persoonsgegevens, Burgerservicenummer en ID, paspoort of rijbewijs. Onderdeel van persoonsgegevens die relevant zijn voor onze dienstverlening kunnen bijzondere persoonsgegevens zijn, zoals KVK / BTW nummer, klantgegevens, e-mailadressen, NAW gegevens, IP-adressen, telefoonnummer, marketing gegevens, interesses en demografische gegevens.

Het verstrekken van deze persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om onze diensten aan jou te kunnen verlenen.

Artikel 4 – Wij verwerken jouw persoonsgegevens met de volgende doelen

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om een optimale dienstverlening te kunnen leveren. Dit houdt onder andere in dat wij die persoonsgegevens verwerken om jou aanbiedingen te kunnen doen, of om jou de nieuwsbrief te kunnen doen toekomen, of om facturen en offertes te kunnen sturen. Wij hebben jouw persoonsgegevens ook nodig om je te kunnen adviseren. Hiernaast hebben wij jouw persoonsgegevens nodig om met jou te communiceren of om contact met jou op te nemen.

Wij zullen jouw persoonsgegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Mocht het zijn dat wij jouw persoonsgegevens voor een ander doel gebruiken, dan informeren wij jou hier vooraf over. Voor meer uitleg over onze doelen kunt je altijd contact met ons opnemen.

Artikel 5 – Waarom mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken

Wij mogen jouw persoonsgegevens niet zomaar verwerken. Wij vragen jouw toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Ook zijn wij wettelijk verplicht om deze persoonsgegevens te verwerken en zijn de persoonsgegevens noodzakelijk voor onze dienstverlening aan jou en de overeenkomst die wij met jou sluiten. In sommige gevallen zijn jouw persoonsgegevens noodzakelijk voor het bouwen en onderhouden van jouw website.

Artikel 6 – Statistieken en cookies

Buro Hoffmann houdt gebruiksgegevens bij van haar website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Buro Hoffmann verkocht aan derden. Teneinde het gebruiksgemak van de website van Buro Hoffmann te vergroten en om inzicht te krijgen in het gebruik van deze website, maakt de website van Buro Hoffmann gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens jouw bezoek op de website op bijvoorbeeld jouw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. De gegevens, die door op de website van Buro Hoffmann geplaatste cookies worden opgeslagen, zijn niet te herleiden tot een natuurlijk persoon. Evenmin wordt er bij deze cookies gebruik gemaakt van persoonsgegevens. Je kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment stopzetten of weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken. Voor het meten van statistieken maakt Buro Hoffmann op haar website gebruik van Google Analytics. Hiermee kan Buro Hoffmann, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends volgen en rapportages verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Buro Hoffmann geef je toestemming voor het verwerken van informatie op de wijze en voor de doeleinden als hiervoor omschreven. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd, waarbij een IP-adres nadrukkelijk niet wordt meegestuurd. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt kun je meer lezen over cookies en hoe je deze kunt blokkeren of verwijderen.

Artikel 7 – Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk. Wij hebben dan ook de volgende bewaartermijnen vastgesteld welke mede zijn bepaald door wettelijke verplichtingen: financiële persoonsgegevens bewaren wij 7 jaren. De analytische data bewaren wij 2 jaren. Overige persoonsgegevens worden gewist zodra de noodzaak tot bewaren vervalt.

Artikel 8 – Wie ontvangen jouw persoonsgegevens

Dit zijn partijen die betrokken zijn bij mailingen, nieuwsbrieven of voor het verwerken van onze administratie. Ook maken wij gebruik van zoekmachines en onderzoeksites. Voor onze marketing gebruiken wij Mailchimp, Facebook, Instagram, Google Adwords en Analytics. De overheid ontvangt gegevens indien dat wettelijk verplicht is. Wij gebruiken als projecttool voor het registeren en onderhouden van projecten, Asana.

De onderzoeksites meten gebruikersgedrag, verbeteren gebruikerservaringen, versturen onze nieuwsbrieven, verzorgen onze boekhouding en zorgen voor hosting. Jouw persoonsgegevens worden bewaard in een beveiligd systeem en worden niet aan derden verstrekt, behoudens de wettelijke verplichtingen.

Artikel 9 – Beveiliging

Wij dragen zorg voor de beveiliging van jouw persoonsgegevens. Wij hebben de nodige technische en organisatorische maatregen genomen om jouw persoonsgegeven te beveiligen. Met onze verwerkers hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de beveiliging van jouw persoonsgegevens.

Artikel 10 – Wijziging van de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Als wij de privacyverklaring in belangrijke mate veranderen dan zullen wij hier melding van maken. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen van wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij jou aan onze website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Artikel 11 – Jouw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van jou verwerken, zijn van jou persoonlijk. Daarom heb jij de volgende rechten:

Het recht om jouw toestemming in te trekken

Je hebt het recht om de toestemming die je hebt gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, in te trekken. Vanaf dat moment mogen wij, zonder andere rechtsgrond, jouw persoonsgegevens niet meer verwerken.

Recht van Inzage

Op jouw verzoek zullen wij je meedelen of er iets, en zo ja wat, er met jouw persoonsgegevens is gebeurd. Wij zullen je dan informatie geven over de doeleinden waarvoor jouw persoonsgegevens zijn gebruikt, welke persoonsgegevens zijn gebruikt en wie de ontvangers zijn of worden van jouw persoonsgegevens. Ook zullen wij jou zo mogelijk meedelen welke periode jouw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en/of op welke basis waarvan die periode wordt bepaald.

Recht op rectificatie

Mocht het zo zijn dat wij onjuiste persoonsgegevens van jou verwerken, dan heb je het recht om deze door ons te laten aanpassen, te verbeteren of aan te vullen.

Recht op gegevenswissing

In sommige gevallen heb je recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten wissen. Hieraan zijn wel vereisten verbonden. Ook zijn er sommige uitzonderingen te maken die op onze organisatie van toepassing zijn.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt als betrokkene recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken wanneer je bijvoorbeeld vindt dat wij niet de juiste persoonsgegevens van jou verwerken of wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig zouden verwerken.

Doe je een beroep op één van bovenstaande rechten? Dan brengen wij ook de ontvangers van jouw persoonsgegevens op de hoogte hiervan.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je aan ons heeft verstrekt terug te krijgen. Wanneer het mogelijk is kunnen wij deze verstrekte persoonsgegevens rechtstreeks doorsturen naar een andere partij wanneer je hier om verzoekt.

Recht van bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. In dit bezwaar moet je onderbouwen waarom je een belang hebt bij het niet langer verwerken jouw persoonsgegevens.

Recht om een klacht in te dienen

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

Je hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat geheel is gebaseerd op automatische besluitvorming of profilering wanneer dit gevolgen voor jou kan hebben.

Mededeling van inbreuk in verband met persoonsgegevens van betrokkene

Op het moment dat er een datalek heeft plaatsgevonden en dit een hoog risico voor jou meebrengt, delen wij je dit zo snel mogelijk mee. Hier zijn uitzonderingen op. Wil je meer weten dan kun je contact met ons opnemen.

Wil je gebruik maken van uw rechten? Neem dan contact met ons op! Wanneer een verzoek bij ons binnenkomt met betrekking tot bovenstaande rechten dan moeten wij nagaan door wie zo’n verzoek wordt gedaan. Dit doen wij door van jou een kopie te vragen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs. De pasfoto op het identiteitsbewijs mag worden afgeschermd. Wij behandelen alleen verzoeken op basis van jouw eigen persoonsgegevens.

Heb je nog vragen of zijn zaken onduidelijk? Neem dan via onderstaande gegeven contact met ons op:

Buro Hoffmann
Ronald Hoffmann
Zijpenbergerhout 41
3845 JT Harderwijk
per email: [email protected] en via telefoonnummer: 0341496957.